Severnaya Street, 20
Severnaya Street, 111
Yuzhnoye shosse, 36
Transportnaya Street, 26 and 26a

Park map